آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1403/1/19 در استان فارس، شهر شیراز، انتهای فرهنگ‌شهر، جنب پل میدان احسان، جنب درمانگاه سینوهه، ساختمان برج رؤیا، طبقه اول، واحد یک برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
تعیین حسابدار و حسابرس
تغییر نشانی شرکت
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد

تاریخ انتشار: 1403/1/9

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1403/1/19 در استان فارس، شهر شیراز، انتهای فرهنگ‌شهر، جنب پل میدان احسان، جنب درمانگاه سینوهه، ساختمان برج رؤیا، طبقه اول، واحد یک برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 از جمله تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

تاریخ انتشار: 1403/1/9

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 19 روز شنبه مورخ 1402/12/5 در استان فارس، شهر شیراز، انتهای فرهنگ‌شهر، جنب پل میدان احسان، جنب درمانگاه سینوهه، ساختمان برج رؤیا، طبقه اول، واحد یک برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
تعیین حسابدار و حسابرس
تغییر نشانی شرکت
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد

تاریخ انتشار: 1402/11/24

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 18 روز شنبه مورخ 1402/12/5 در استان فارس، شهر شیراز، انتهای فرهنگ‌شهر، جنب پل میدان احسان، جنب درمانگاه سینوهه، ساختمان برج رؤیا، طبقه اول، واحد یک برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 از جمله تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

تاریخ انتشار: 1402/11/24

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 در استان فارس، شهر شیراز، انتهای فرهنگ‌شهر، جنب پل میدان احسان، جنب درمانگاه سینوهه، ساختمان برج رؤیا، طبقه اول، واحد یک برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
انتخاب حسابرس
تغییر نشانی شرکت
سایر موارد

تاریخ انتشار: 1402/11/10

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 10:30 روز پنج‌شنبه مورخ 1402/10/28 در محل قانونی شرکت برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
انتخاب حسابرس
تغییر نشانی شرکت
سایر موارد

تاریخ انتشار: 1402/10/17

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست) که در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1402/09/25 در استان فارس، شهر شیراز، صدرا، دانش 4، ساختمان پارس 3، واحد 11 برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
انتخاب حسابرس
تغییر نشانی شرکت
سایر موارد

تاریخ انتشار: 1402/09/15